Menu

Steun het Amma Centrum

Het Amma Centrum draait voornamelijk op donaties. Veel activiteiten zijn gratis of worden aangeboden tegen een geringe onkostenvergoeding. Elke bijdrage, klein of groot, zorgt ervoor dat we deze activiteiten in de toekomst ook kunnen voortzetten en dat we het Centrum verder kunnen uitbouwen.

Alle giften zijn welkom, maar we zijn vooral ook op zoek naar mensen die een vast bedrag (b.v. € 9) per maand willen overmaken. Dat is een totaalbedrag per jaar van € 108. Als er een paar honderd mensen zijn die dit willen doen, dan kunnen we daarmee alle lopende kosten betalen en hebben we een solide basis voor het Amma Centrum.

De Stichting Vrienden van Amma Nederland wordt door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Voor de verdere renovatie en verbouwing van het Amma Centrum is nog een groot bedrag nodig. Kijk ook op Bouwen en verbouwen Amma Centrum.

Je kunt ook een donatie doen voor een specifiek onderdeel van Amma’s Embracing the World projecten, vermeld dit dan in het opmerkingenveld.

Maak vrijblijvend een bedrag over aan het Amma Centrum

Je kunt je – veilig en vrijblijvend – online een donatie doen via iDeal PayPal, Bancontact, SOFORT.
Gebruik hiervoor het donatieformulier om een bedrag naar keuze over te maken. (Minimaal bedrag is € 5,- vanwege de transactie kosten.)

Donatieformulier

Je kunt ook een bedrag overmaken via een bankoverschrijving naar rekening:
Stichting Vrienden van Amma Nederland
IBAN: NL86 TRIO 0390 4532 69
BIC (Swift code): TRIONL2U (alleen nodig voor overschrijving vanuit het buitenland).

Maak periodiek een bedrag over aan het Amma Centrum

Word Vriend van het Amma Centrum door een maandelijkse donatie van € 9, dat is € 108 per jaar.

Als we 300 Vrienden hebben dan kunnen we daarmee de vaste lasten van het Amma Centrum dekken!

Via een machtiging wordt er periodiek een vooraf overeengekomen bedrag automatisch van je rekening afgeschreven. Je kunt op elk moment de machtiging beëindigen en je kunt ook 8 weken nadat het geld van je rekening is afgeschreven het geld – zonder kosten – terug laten storten.

Als je graag wilt doneren via machtiging stuur dan een mail naar .

Met een periodieke gift heb je maximaal belastingvoordeel

Een bijzondere manier om het Amma Centrum en Amma’s werk te steunen is via een periodieke gift. Het voordeel hierbij is dat je de gift volledig mag aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag.

Extra belastingvoordeel

Een periodieke gift moet vastgelegd zijn in een onderhandse overeenkomst tussen de gever en ontvanger. Met een periodieke gift behaal je extra belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat je van je belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen ontvangt je 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Zo kun je met dezelfde gift dus in feite meer schenken.

Dat werkt als bijvoorbeeld zo:

Je zit in het 42% belastingtarief en schenkt € 70 per jaar. Met een periodieke gift kunt je die donatie verhogen tot 120 euro per jaar zonder dat het je een cent extra kost. Je krijgt namelijk van de belastingdienst 42% van € 120  = € 50 terug.

Om je persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt je de schenkcalculator gebruiken. Zo kun je precies uitrekenen voor welk bedrag je een periodieke gift wilt doen.

Je krijgt dit belastingvoordeel door de volgende stappen te doorlopen:

• Download de Overeenkomst periodieke schenking 2018 (pdf)

• De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor jou en één voor St. Vrienden van Amma. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken ze.

• Stuur beide overeenkomsten naar St. Vrienden van Amma, periodieke giften, p/a A. Versluysstraat 10, 7421 LB Deventer.

• St. Vrienden van Amma vult op de overeenkomst onder andere enkele codes in die je t.z.t. moet invullen bij je belastingaangifte. (Je hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen.)

• Je ontvangt het Exemplaar voor Schenker van deze overeenkomst na verwerking en ondertekening van ons retour. Bewaar deze overeenkomst in je administratie: de Belastingdienst kan vragen deze te overleggen.

Je kunt ook contact opnemen met ons via , dan staan we je met raad en daad te woord.

Toelichting op periodieke giften

Vereisten voor aftrekbaarheid

De periodieke gift moet vastgelegd zijn in een onderhandse overeenkomst (pdf). 

Er moet minimaal vijf jaar achtereen, tenminste eenmaal per jaar een vast bedrag worden betaald.

De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar vóór de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar. Als dit het geval is kun je contact met ons opnemen

RSIN-nummer

Op je belastingformulier wordt gevraagd of je de periodieke gift hebt laten vastleggen. Als je hierop ‘ja’ antwoordt, dan vragen ze naar het RSIN-nummer van St. Vrienden van Amma, dit is ‘ANBI 806279965’. Ook vragen ze naar het transactienummer, dit staat op de overeenkomst.

Recht op beëindiging

De verplichting tot betaling eindigt:

– na afloop van de afgesproken periode

– bij overlijden van de schenker

– bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de schenker (buiten eigen schuld)

– bij faillissement van St. Vrienden van Amma

– bij verlies van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door St. Vrienden van Amma

Als je voor ‘onbepaalde tijd’ schenkt eindigt de verplichting niet door tijdsverloop. Wel heb je het recht de schenking na verloop van vijf jaarlijkse termijnen te beëindigen.

Voor de verbouwing van het Amma Centrum is nog zo’n € 800.000 nodig. We hebben inmiddels al toezeggingen voor € 200.000. We zijn dus nog op zoek naar € 600.000.

Met de geplande verbouwing zal het gebouw ook flink in waarde stijgen, maar belangrijker: de verbouwing geeft ons de gelegenheid om meer geld de genereren met activiteiten en zo een stevige financiële basis voor Amma’s werk in Nederland te ontwikkelen.

Voor de aankoop van het Amma Centrum hebben we geld geleend van een aantal mensen uit onze eigen kring. In de afgelopen 3 jaar zijn al bijna de helft van de leningen weer terugbetaald. De leningen die nog open staan lossen we af in de periode 2019 – 2028.

Voor de verbouwing van het Amma Centrum zijn op zoek naar mensen die geld voor een middellange periode willen uitlenen: we betalen je terug in de jaren 2023 – 2028.

Heb jij een bedrag dat je voor een periode van ongeveer 5 tot 10 jaar zou willen uitlenen?

Neem dan contact op met .

Wil je het Amma Centrum en het werk van St. Vrienden van Amma, of Amma’s organisatie in India een gift nalaten uit je erfenis dan kan dat op twee manieren:

Erfstelling

 

Bij een erfstelling ’vermaak’ je jouw nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan St. Vrienden van Amma. De tekst die in het geval van een erfstelling in het testament moet worden gebruikt luidt als volgt:

“Ik benoem tot mijn erfgenaam Stichting Vrienden van Amma Nederland, gevestigd te Zeist.”

Legaat

 

Bij een legaat vermeld je in je testament dat St. Vrienden van Amma een percentage van de erfenis of een specifiek bedrag mag ontvangen. In een legaat kun je ook goederen nalaten, bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille.

De tekst die in het geval van een legaat in het testament moet worden gebruikt is als volgt:

“Ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan de St. Vrienden van Amma Nederland, gevestigd te Zeist, een bedrag in contanten groot xxxxx euro (of de goederen die je wilt nalaten).

Laat een testament opmaken

 

Als je geen testament opstelt, wordt de erfenis volgens de wettelijke regels verdeeld. Een partner en kinderen hebben recht op een deel van de erfenis. Als die er niet zijn gaat het naar ouders, broers of zussen, tot en met de 6e graad van bloedverwantschap. Als er geen familie is dan vervallen de eigendommen en je vermogen aan de staat. Het is dus raadzaam om altijd een testament op te maken. Dat kan bij een notaris. Een goedkope manier om het te regelen is bijvoorbeeld via de notarissservice van de Hema of via Doehetzelfnotaris.nl.